Драгомир ЯНКОВ, директор на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“:“Нов европроект за лични асистенти тръгва в началото на ноември“

Велмира СТЕФАНОВА

Проект „Подкрепа за достоен живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ тръгва от 8 ноември. „Целта на този проект е прилагане на нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент“, коментира за „Шуменска заря“ Драгомир Янков – директор на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“.

Драгомир Янков

Драгомир Янков

Услугата „Личен асистент”, която до момента е предоставяна от Агенцията за социално подпомагане на територията на цялата страна, ще бъде децентрализирана. „Тази цел ще бъде изпълнена единствено в условията на партньорство с общините на територията на страната чрез ангажиране на общинските администрации в преките дейности по управлението и предоставянето на услугата. Ще се създадат възможности лицата с трайни увреждания да участват активно в планирането на услугата, определянето на индивидуален бюджет и избора на личен асистент. Също така ще се подкрепят семействата, в които има лице с трайно увреждане, като се даде възможност за професионално развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайно увреждане членове на семейството. Смятам, че ще се постигне промяна в разбирането за дейността на личния асистент – потребителите и техните семейства да я възприемат като социална услуга, а не като дейност, извършвана от членове на семейството. Проектът цели и да се намали рискът от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване“, каза още Драгомир Янков.

Той подчерта, че проектът ще бъде насочен към хората с трайни увреждания. „Става дума за лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от постоянна грижа и обслужване, в т. ч. деца с трайни увреждания, които да отговарят на едно от следните изисквания: лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ; лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и лица с по-нисък процент – с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите; деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, които се нуждаят от обслужване. За лични асистенти ще бъдат наемани безработни лица в трудоспособна възраст; трудово заети лица, самонаети лица, неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд. Приоритетно ще се набират кандидати, обучени за предоставяне на подобен вид индивидуално ориентирани услуги“, обясни Драгомир Янков.

Той каза, че включването на хора с трайни увреждания в проекта ще се реализира на три етапа. В първия етап приоритетно ще се включват отпаднали поради прекратяване на програмата потребители на услугата „Личен асистент” по национална програма „Асистенти на хора с увреждания”. „Ще бъдат включени 3500 души от цялата страна, но ще се приемат заявления и от други хора. Заявленията ще се приемат от 8.11.2010 г. в рамките на 15 дни в общините от Шуменска област. Реално договорите с потребителите и с личните асистенти ще бъдат сключвани през януари 2011 г. Във втория етап – отпаднали, поради прекратяване на проекта, потребители на социалната услуга от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – втора фаза, ще бъдат включени 5000 лица от цялата страна, но и други лица. В третия етап – необхванати кандидат-потребители, ще бъдат включени 500 лица от цялата страна. Лицата, които желаят да бъдат включени в социалната услуга подават заявление лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице по настоящ адрес в общината – партньор по проекта. Кандидатите имат право да впишат в заявлението си и предпочитания от тях личен асистент. Специалисти от Дирекция „Социално подпомагане” в Шумен ще извършат оценка на потребностите на кандидатите за потребители. Процедурата по оценяването ще се извършва с активното участие на кандидат-потребителя и на неговия законен представител, който заявява потребностите си от услуги, както и времето на тяхното предоставяне. Договореният месечен бюджет се вписва от оценителя в индивидуалната карта на кандидата (брой часове по видове услуги, като сборът за месец е не повече от 120). Неизползваните през месеца часове не могат да бъдат прехвърляни за следващия месец. Комисията за оценка и подбор в общината изготвя списък с резултатите от оценката и подбора на кандидатите за потребители, подредени по низходящ ред на оценката. Списъкът с резултатите се излага на специално определено място в сградата на общината. На одобрените за потребители на услугата ще се връчат уведомителни писма с информация за определения им индивидуален месечен бюджет и последващите процедури. Уведомителни писма ще бъдат изпратени и на кандидатите, които няма да бъдат включени в проекта на този етап“, обясни Драгомир Янков.

Контролът по качеството на социалната услуга ще се извършва от служители на Дирекция „Социално подпомагане” – Шумен. Проверките ще се извършват на всеки 3 месеца от стартирането на услугата. Реализирането на дейността по проверка на качеството на услугата се извършва чрез посещение в дома на потребителя. В процеса на проверката ще се изследва мнението и нивото на удовлетвореност на потребителя от получаваната услуга.

Категория | Репортер

Коментирай

  • Kоментирано
  • Популярно
  • Ново
  • Тагове

Архиви

Времето в Шумен

Днес
Partly sunny
26°C
01.07.2015
Partly sunny
26°C
02.07.2015
Partly sunny with thundershowers
26°C
03.07.2015
Partly sunny with thundershowers
26°C
 
Агенция КРОСС