Как да изберем личен заем

Личните заеми ни позволяват да финансираме придобиването на стоки и покриване на спешни и неотложни разходи. Те се различават от ипотечните заеми по това, че при личните заеми клиентът предоставя само своята лична гаранция (въпреки че имат настоящи и бъдещи активи на длъжника като обща гаранция), така че обикновено имат по-висок лихвен процент и срок на погасяване. Заетата сума също е много по-ниска: най-честата й употреба е финансиране на текущи неотложни разходи.

Изисквания и предпоставки

Най-често срещаното изискване е банките да имате разплащателна сметка, по която заплатата ви да се превежда директно, въпреки че има и изключения. Все повече са финансовите институции, специализирани в кредити, които позволяват директен дебит на погасителните вноски по кредита от обичайната ви разплащателна сметка.

Друго изискване, което може да бъде изискано, е задължението за сключване на застрахователна полица,  която да гарантира изплащането на заема в случай на неприятно събитие или невъзможност на погасяване. В други случаи, макар и да не е задължително, ако сключите застраховка, лихвеният процент, който трябва да платите, се намалява.

Съществуват и структури, които изискват да имате кредитна карта и да направите минимален брой покупки с нея, ако искате да получите достъп до по-добри условия.

Определяне на капацитета за кредитиране

Взимането на кредит ви осигурява по-голяма парична сума, която ви е необходима и улеснява закупуването на дълготрайни потребителски стоки или посрещане на неотложни за момена разходи. Въпреки това, колкото по-голям е дългът, толкова по-голяма е финансовата тежест под формата на лихвени плащания и погасяване на главницата.

Да живеем в дългове означава да поемаме поредица от рискове, които трябва да се управляват правилно, така че е необходимо да направим оценка на нашата настояща и бъдеща платежоспособност.

Способността ни да плащаме може да намалее поради различни фактори, като намаляване на приходите, увеличаване на разходите или увеличаване на финансовата тежест в резултат на повишаване на лихвените проценти, което води до увеличаване на вноските по заемите лихвен процент променлива лихва. Ето защо е много важно да вземете предвид всички тези фактори, преди да вземете решение да кандидатствате за кредит.

Източник:  govrn.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *